// // // // //
Naziv dokumentaPDF

Statut Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja poračunima

Procedura stvaranja obveza

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o osiguranju opreme djelatnicima koji obavljaju terenski rad
Plan i procjena 2020-2022
Poslovnik o radu Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj
Pravilnik o službenoj tajni
Pravilnik o upotrebi pečata i njihovu čuvanju
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o organizacijskim mjerama i sigurnosnoj proceduri pri radu svakog zaposlenika i zaštitarske službe, te pravila ponašanja stranaka i drugih osoba koje dolaze u centar za socijalnu skrb
Odluka o naplati naknade umnožavanja
Odluka o proceduri naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Registar ugovora 1.7.2020.
Završni račun 31.12.2019.
Poziv na 1. sjednicu Upravnog Vijeća 2021
Odluke Upravnog vijeća 1. sjednica 2021
Odluke Upravnog vijeća 2. sjednica 2021
Odluke Upravnog vijeća 3. sjednica 2021
Odluke Upravnog vijeća 4. sjednica 2021
 Godišnje izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Zaključni račun 31.12.2020.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju
Bilješke uz financijsko izviješće za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
Financijski plan za 2020.godinu
Financijski plan za 2021.godinu
Registar ugovora - ažurirano 19.05.2012.
Financijski plan CZSS Cres - Lošinj 2021-2023.
07 12 2021 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio